facebook
Práce s klientem s poruchou osobnosti
(akred. MPSV - SP/PC/PP)

první termín: 23. - 24. 6. 2022; cena: 3 000,- Kč
druhý termín: 12. - 13. 9. 2022; cena: 3 400,- Kč
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektor: Mgr. Katarína Durecová

Stručný obsah

Obsahem kurzu bude seznámení s projevy základních typů poruch osobnosti. Ukážeme si, jak specifické dysfunkční postoje jednotlivých typů osobnosti ovlivňují jejich problematické vzorce chování a prožívání. Seznámíme se s některými hypotézami o příčinách vzniku těchto potíží. Prozkoumáme typické potíže, které nastávají při interakci a komunikaci s těmito osobnostmi.

Vyzkoušíme si některé komunikační strategie jak tyto potíže v interakci zvládnout tak, abychom nenarušili spolupráci a vztah s klientem, zachovali respekt ke klientovi a přitom neztratili vlastní sebeúctu. Budou představeny hlavní metody, které se využívají při práci s těmito klienty. Součástí kurzu bude diskuse nad případy z vlastní praxe a modelování problematických situací, se kterými se s klienty nejčastěji v praxi setkáváme.

Hlavním cílem tohoto kurzu je zvýšení empatie a akceptace klientů s poruchou osobnosti. Dílčími cíli jsou: Naučit se rozpoznat projevy jednotlivých typů poruch osobnosti u klientů. Znát diagnostická kritéria jednotlivých typů poruch osobnosti. Porozumět kontextu těchto diagnóz – vývoji, pozadí chování, psychologickým zákonitostem, které ovlivňují výskyt symptomů.
Předvídat typické potíže v interakci s těmito klienty. Osvojení základních komunikačních strategií, které mohou být užitečné při podpoře spolupráce s klienty poruchou osobnosti. Uvědomění dopadu vlastních postojů a chování na interakci s klientem a možnosti práce se sebou.

Určení

Pro sociální pracovníky a další pracovníky v pomáhajících profesích.

Časový rozvrh

1. den: 9.00 – 17:00
2. den: 9.00 - 17:00

Hodinový rozsah

16 hodin

Akreditace

MPSV - SP/PC/PP

Osvědčení

Pro získání certifikátu s akreditací MPSV je nutné splnit docházku ve výši min. 90 % a zpracovat kazuistiku.

Centrum vzdělávání Fokus Praha, Dolákova 24/536, 181 00 Praha 8, vzdelavani@fokus-praha.cz