facebook
P2191086mala.jpg
Úvod do krizové intervence - první pomoc při psychické krizi 
(akred. MPSV - SP/PC)

první termín: 29. - 30. 5. 2023; cena: 3 200,- Kč
druhý termín: 20. - 21. 11. 2023; cena: 3 600,- Kč
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektor: Mgr. Klára Neumannová

Stručný obsah

Cílem kurzu je seznámit účastníky s psychickou krizí jako takovou a základními technikami pomoci člověku ve stavu krize. Kurz vychází z předpokladu, že krize je stav narušení psychické rovnováhy, která se projevuje v rovině nejen psychické, ale také fyzické i sociální, a kterou člověk nedokáže zvládnout vlastními silami. Kurz účastníka naučí rozpoznat krizové stavy u druhých, naučí je provázet člověka v krizi tady a teď tak, aby překonal obtíže do té fáze, že si dokáže pomoci sám anebo dokáže najít navazující pomoc. To vše s respektem k člověku jako individuu, který je odborníkem sám na sebe a také akcentem na psychohygienu a péči o sebe jako o pomáhajícího odborníka. Účastník bude podrobně proveden zásadami vhodné i nevhodné krizové intervence.

Absolvent kurzu:
  • rozumí pojmu psychická krize, zná její možné spouštěče v životě člověka, typy krize.
  • dokáže rozpoznat člověka v krizi zjevné i latentní.
  • rozumí pojmu zvládnuté krize (vyrovnávací mechanismy) a zná formy odborné pomoci
  • zná základní principy krizové intervence, zná proces a jednotlivé fáze krizového rozhovoru.
  • zná techniky krizové rozhovoru a umí je používat.
  • umí pracovat s emocemi klienta jako je vztek, smutek, bezradnost a jejich projevy jako je útěk, útok, zamrznutí.
  • rozumí přenosu emocí z klienta na pracovníka a umí se sebou pracovat tak, aby předešel vlastnímu vyhoření anebo vyčerpání.
Určení
 
Pro sociální pracovníky a další pracovníky v pomáhajících profesích

Časový rozvrh

1. den: 9.00 – 17:00
2. den: 9.00 - 17:00

Hodinový rozsah

16 hodin

Akreditace

MPSV - SP/PC

Osvědčení

Pro získání certifikátu s akreditací MPSV je nutné splnit docházku ve výši min. 90 % a splnit test

Centrum vzdělávání Fokus Praha, Dolákova 24/536, 181 00 Praha 8, vzdelavani@fokus-praha.cz